KARTLÄGGNING

SKYDDSJAKT

Skyddsjakt - vad är det? Nedan text är från Naturvårdverkets hemsida.

Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt. Syftet är att förhindra skador på exempelvis boskap eller åkermark. Den som vill ansöka om skyddsjakt ska vända sig till sin länsstyrelse, eller för säl till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt. Vår roll är att vägleda om skyddsjakt och att överpröva vissa beslut från länsstyrelserna som har överklagats. Rätten att besluta om skyddsjakt på stora landlevande rovdjur har delegerats till länsstyrelserna i de län där arten i fråga förekommer. Den som vill ansöka om skyddsjakt på dessa ska vända sig till sin länsstyrelse. Den som vill ansöka om skyddsjakt på säl ska vända sig till Naturvårdsverket.


Riktlinjer

Besluten om skyddsjakt med stöd av jaktlagstiftningen ska tolkas inom ramen för EU-direktiv på området. Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer som förklarar på vilka grunder ett beslut om skyddsjakt får fattas.


Vad är skyddsjakt?

Skyddsjakt är jakt som kan tillåtas för att förhindra skador, till exempel för att hindra gäss från att äta stora mängder säd på åkrar, eller björnar från att slå många renkalvar på våren. Det är länsstyrelsen i det aktuella länet som kan ge tillstånd i det enskilda fallet. Gällande beslut om skyddsjakt på säl är Naturvårdsverket ansvarig myndighet. Tamdjursägare har också rätt att skydda sina djur på vissa villkor, utan att ett särskilt beslut om skyddsjakt krävs. Det framgår av paragraf 28 i jaktförordningen. Har man använt rätten att skydda sina tamdjur ska detta anmälas till länsstyrelsen.


Förutsättningar för skyddsjakt

Enligt jaktförordningen ska tre förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges:

 • ett av de fyra skälen nedan ska föreligga,
 • skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde,
 • det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt


De fyra skälen är:

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
 • Av hänsyn till flygsäkerheten.
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur


Länk till Naturvårdverket

När kan man skyddsjaga utan tillstånd?

För vissa djur kan du bedriva skyddsjakt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Olika regler gäller och ibland måste du ha jakträtt i området. Vilka förutsättningar som gäller för att få jaga utan tillstånd står i Jaktförordningens bilaga 4.


Jaktförordningen


Vildsvin

Har du jakträtt i området behöver du inget tillstånd för att jaga vildsvin för att förhindra skada. Du får jaga på mark med jordbruksgrödor eller på mark som används till yrkesmässig trädgårdsodling om vildsvinen orsakar skador där.

Bor du på en gård eller har en trädgård får du jaga vildsvin som kommer in på gården eller i trädgården och orsakar skada. Du får jaga även om du inte har jakträtt. Du bör inrikta jakten på kultingar eller yngre vildsvin.

För att jaga vildsvin måste du:

 • ha tillgång till hund för eftersök.

Tänk på att:

 • du måste ha tillstånd från Polisen om du ska använda skjutvapen inom detaljplanelagt område.
 • informera gärna jakträttshavarna på angränsande marker.

 

Trana, gäss och sångsvan

För att undvika skada får du jaga grågås, kanadagås och vitkindad gås under hela året om de:

 • uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller
 • medför olägenhet för människors hälsa.

För att undvika skada får du jaga trana och sångsvan om de uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda. Särskilda tider gäller för skyddsjakten:

 • För trana får du jaga 1 april–30 maj och den 1 augusti–30 september.
 • Sångsvan får du jaga 1 oktober–31 mars.

viltvard.se


Anlitar du oss för skyddsjaken, så säkrar vi att den jägare som utför den har rätt jaktledning att luta sig tillbaka på och att det alltid finns eftersökshund att tillgå. Vi stöttar sedan också eventuellt eftersök med drönare.

RING OSS FÖR ALLA DINA PROBLEM MED VILDSVIN

SERVICE DYGNET RUNT

FÅ HJÄLP

Är du intresserad av att få hjälp av oss för hantering och/eller utförande av skyddsjaken ? Fyll i namn och telefonnummer nedan så hör vi av oss.